گالری

پیوندها


گالری
بازگشت


امامان شیعه و وحدت اسلامی

گزارش و بررسي سيره و سخنان امامان شيعه در باب وحدت اسلامي و چگونگي مواجهۀ آن بزرگان با مخالفان مذهبي موضوع اين نوشتار است. نگارنده با استناد به احاديث اهل بيت و گزارش‌هاي تاريخي تلاش كرده تا نگاه مثبت و برخورد مدارا محور امامان شيعه با ديگر مسلمانان را بازگويي نمايد.

ضرورت و جايگاه وحدت سياسي- اجتماعي، مباني نظري و محور‌هاي وحدت اسلامي و راهكار‌هاي تحكيم وحدت و تقريب مذهبي از جمله مباحث مهم اين اثر است. نقد و بررسي برخي از روايات كه درباره مخالفان و منكران امامت اهل بيت گزارش شده نيز از مباحث پاياني نوشتار حاضر است.

نویسنده: علی آقانوری

ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب

صفحه: 388چاپ : اول- تابستان 1387