گالری

پیوندها


پایان نامه ها

مبانی و راهکارهای وحدت از نگاه امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)

محقق: علی صادقی نیا

راهنما:

مشاور:

دانشگاه: ادیان و مذاهب

سال: 1390

واژگان کلیدی: وحدت اسلامی، اتحاد، اختلاف‌، تفرقه‌، جامعه اسلامی، اهل سنت، تشیع، مبانی وحدت، راهکار وحدت، اصول مشتر

چکیده:

امامان شیعه همواره وحدت طلبی و تعامل مذهبی و اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان را به عنوان یک اصل در رسالت خود دنبال می کردند. این نوشتار در صدد است تا مبانی و راهکار های مهم وحدت اسلامی را از دیدگاه دو پیشوای شیعه، امام باقر و امام صادق مورد برسی قرار دهد.

بیشتر فعالیت های آن دو امام در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی در راستای تحقق وحدت و همدلی بین مسلمانان و جلوگیری از اختلاف و تفرقه در جامعه قابل ارزیابی است. این  مجموعه تا حد زیادی توانسته است واقعیت فوق را با بررسی و تبیین سیره قولی و فعلی ایشان استنباط نماید. رساله‌ی پیش رو دارای سه فصل می باشد، فصل اول شامل کلیات بحث که متشکل از سه مبحث می باشد:

گفتار اول درباره؛ مراد از وحدت و واژه های وابسته و همسو

گفتار دوم درباره؛ قرآن و دعوت به وحدت اسلامی و گفتار سوم درباره وحدت و انسجام در سیره نبی گرامی اسلام

فصل دوم شامل مبانی و محور های وحدت از نگاه امامان صادقین که متشکل از چهار مبحث می باشد:

گفتار اول پیرامون؛ مرجعیت و محوریت قرآن و سنت پیامبر گفتار دوم پیرامون؛ تأکید بر اصول و تعالیم مشترک دینی‌، گفتار سوم پیرامون؛ اجتهاد پذیری تعالیم دینی و وجود اختلاف در افکار و گفتار چهارم پیرامون؛ مرجعیت علمی و دینی اهل بیت.

فصل سوم شامل راهکار های وحدت از نگاه امامان صادقین که متشکل از سه مبحث می باشد: گفتار اول؛ حضور در اجتماعات عبادی و سیاسی، گفتار دوم ؛ توجه به آموزه ها و تعالیم اخلاقی و اجتماعی و گفتار سوم: اصلاح و تغییر نگرش در برخی میادین علمی و آموزشی.