گالری

پیوندها


پایان نامه ها

مبانی نظری و تاریخی مفهوم امت واحده اسلامی

محقق: ابوالفضل امامی میبدی

راهنما:

مشاور:

دانشگاه:

سال: 1389

واژگان کلیدی: وحدت، تقریب، امت، ادیان، توحید، شرک، عقل، فکر، قلب، بدن، راهبردی، راهکاری، تولی، تبری، نجات، شمولگرا

چکیده:

وحدت اجتماعی زمینه ای است تا انسان بتواند در کنار آن، به مراتب بالای سعادت برسد. پس فقدان وحدت اجتماعی، می تواند به فقدان سعادت انسان منجر شود. بر این اساس، یکی از پایه های جامعه توحیدی، وحدت اجتماعی است.

وحدت اجتماعی زمینه همزیستی را فراهم می آورد؛ همزیستی، زمینه همدلی را فراهم می کند؛ همدلی زمینه همفکری را فراهم می کند؛ و همفکری، زمینه یگانگی حقیقی را فراهم می کند.

از آن جا که هر جامعه ای، همواره دشمنانی دارند، باید مراقب دشمن بود و از آنان بیزاری جست، وگرنه، انسان، مانند بدن یک بیمار مبتلا به ایدز، به زودی به دست ویروس ها، نابود خواهد شد.

یک روز برای دشمن شناسی، بایستی خود حسین ‌بن علی (ع) به مسلخ می رفت؛ اما اینک به سبب تربیت ائمه و علمای راستین، مردم به سطحی از عقلانیت رسیده اند که حتی نام امام حسین (ع)، بیداری می‌آورد. در این شرایط،  انتخاب شیوه های مستقیم، صریح و غیر گفتمانی، برای پویایی بغض دشمنان، دور از تدبیر است.