گالری

پیوندها


پایان نامه ها

بررسی عملکرد تقریبی آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء

محقق: مجتبی داودی

راهنما: دکتر شریعتمداری

مشاور: دکتر علی آقانوری

دانشگاه: ادیان و مذاهب

سال: 1393

واژگان کلیدی: : آل کاشف الغطاء، تقریب، وحدت، امت اسلامی، استعمار، أخوت دینی، مذاهب اسلامی

چکیده:

پایان نامه حاضر با عنوان «بررسی عملکرد تقریبی آیت الله محمد حسین آل کاشف الغطاء» در نظر دارد تا با مروری به زندگی و زمانه محمد حسین آل کاشف الغطاء، ‎‎دیدگاههای تقریبی، فعالیت‌های علمی و عملی و نوع رویکرد ایشان در عرصه تقریب مذاهب را بررسی نماید. پایان نامه در پنج فصل سامان یافته است. در فصل اول که به کلیات اختصاص یافته است مباحثی چون مفاهیم کلیدی مانند تقریب، وحدت و امت اسلامی و تاریخچه فعالیت‌های تقریبی در یکصد سال اخیر و پرداختن به شخصیت و دیدگاههای افرادی مانند سید جمال الدین أسدآبادی، اقبال لاهوری و شیخ محمود شلتوت پرداخته و نیز رویکردهای مختلف موافق و مخالف به مساله تقریب بررسی شده است. فصل دوم به حیات علمی ـ سیاسی ایشان از قبیل خاندان آل کاشف الغطاء و فعالیت‌های علمی و سیاسی ایشان پرداخته و در بخش دوم زمانه پر حادثه ایشان از قبیل وقوع جنگ جهانی اول، سقوط امپراطوری عثمانی و به قدرت رسیدن وهابیت در عربستان و پیامدهای هر کدام از این وقایع بررسی شده است. در فصل سوم تلاش‌های علمی و عملی آل کاشف الغطاء در تقریب مذاهب مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش فعالیت‌هایی علمی مباحثی مانند تألیف کتاب و مقاله و نامه نگاری به شخصیت‌های علمی و سیاسی و در بخش فعالیت‌های عملی مباحثی همچون دیدار و گفتگو با علمای اهل سنت و خاموش کردن فتنه حصان مطرح شده است. در فصل چهارم ضرورت و خاستگاه وحدت در قران و روایات اهل بیت از نگاه آل کاشف الغطاء و نیز عوامل وحدت از نگاه ایشان مورد واکاوی قرار گرفته است. در فصل پنجم که در دو بخش سامان یافته به بحث عوامل و پیامدهای تفرقه از نگاه آل کاشف الغطاء پرداخته ودر انتها به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری پرداخته است.